Corporate Social

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ ร่วมกับ ร้านสยามยนต์ลำนารายณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมและพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งกลุ่มบริษัทสยามยนต์ ครบรอบ 38 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 โดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมของสยามยนต์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ สนับสนุนกิจกรรมวันไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล จำนวน 7 ทุน เป็นนักศึกษาที่ฝึกอาชีพกับทางบริษัทฯ และนักศึกษาลูกหลานเกษตรกร มีพฤติกรรมดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสร้างคุณภาพขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา พัฒนาอาชีพ ให้มั่นคงสู่การสร้างคนคุณภาพแก่สังคมต่อไป ณ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

สยามยนต์ร่วมใจ      .. สานต่อพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ความดี   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กลุ่มบริษัทสยามยนต์ได้จัดกิจกรรม “สยามยนต์ร่วมใจ สานต่อพระราชปณิธาน สร้างสรรค์ความดี” ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนดินที่สร้างขึ้น ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตรและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ซึ่งภายในงานผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันถวายความอาลัย ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเชิญเจ้าหน้าที่มาบรรยายเรื่องประโยชน์ของเขื่อนป่าสักที่มีต่อภาคการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสังคมเกษตรกรรมต่อไป

สร้างความเข้มแข็งให้กับ สังคมเกษตรกรรม กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง   ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสังคมเกษตรกรรม  ด้วยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับโครงการประชารัฐในหลายกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดลพบุรีและสระบุรี  นอกจากนั้น   กลุ่มบริษัทสยามยนต์ยังได้จัดทีมช่างสยามยนต์ไปสอนการใช้งาน  และการปรับตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่    ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ อย่างถูกวิธี เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทนทานและคุ้มค่าตอบโจทย์ของผู้นำกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน    และช่วยลดต้นทุน - เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก  ให้กับเกษตรกรในชุมชน โดยให้สมาชิกสามารถเช่าใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้ในราคาที่ประหยัด