สยามยนต์

สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมเกษตรกรรม

สร้างความเข้มแข็งให้กับ สังคมเกษตรกรรม

กลุ่มบริษัทสยามยนต์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง   ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและสังคมเกษตรกรรม  ด้วยการส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ให้กับโครงการประชารัฐในหลายกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดลพบุรีและสระบุรี  นอกจากนั้น   กลุ่มบริษัทสยามยนต์ยังได้จัดทีมช่างสยามยนต์ไปสอนการใช้งาน  และการปรับตั้งอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่    ตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ อย่างถูกวิธี เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทนทานและคุ้มค่าตอบโจทย์ของผู้นำกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน    และช่วยลดต้นทุน – เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก  ให้กับเกษตรกรในชุมชน โดยให้สมาชิกสามารถเช่าใช้เครื่องจักรกลการเกษตรได้ในราคาที่ประหยัด

Comments