บริการของสยามยนต์ / ข่าวสารสยามยนต์
 

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 ในวันจันทร์ที่ 8กันยายน2557โดยบริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์จํากัดเป็นบริษัทท้องถิ่นรายเดียวในจังหวัดลพบุรีที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2556

คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า โครงการประกวดธรรมาภิบาล ธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อรณรงค์ให้ภาคธุรกิจดําเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว นํามาใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล

ในปีนี้มีธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นเป็นจํานวนมาก จาก 67 จังหวัด ทั่วประเทศ คัดเลือกธุรกิจที่มีคะแนนสูงสุดจังหวัดละ 2 รางวัล แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด 1 รางวัล และบริษัท จํากัด 1 รางวัล รวมทั้งสิ้น 118 ราย โดยในจํานวนนี้มีธุรกิจ 8 รายที่ได้รับคัดเลือกเป็นธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2556 และได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในวันนี้ แบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด 4 รางวัล และ บริษัทจํากัด 4 รางวัล

บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศประจำปี 2556 ประเภททุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท

ผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เกณฑ์ในการพิจารณาครั้งนี้ ยังยึดหลัก 6 ประการ แต่การให้คะแนนมีความเข้มข้นมากกว่าทุกปี

ในกรณีของ บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด นั้น ขั้นตอนการพิจารณาหลังจากที่กรอกข้อมูลประเมิน

ตนเองจากใบสมัครแล้ว จะมีคณะทํางานตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นส่วนภูมิภาคพิจารณา แล้ว เลือกบริษัทที่มีคะแนนสูงสุดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป รวมทั้งประเทศจํานวน 133 ราย ส่งเข้ามาในส่วนกลาง ซึ่งมี คณะทํางานตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นส่วนกลางพิจารณากลั่นกรอง เลือกธุรกิจที่ได้รับคะแนนสูง ตั้งแต่ 90% เหลือเพียง 15 รายส่งให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจําปี 2556 ตัดสินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งธุรกิจที่ได้รับรางวัลระดับประเทศในปี 2556 นี้จะต้องได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่ม 90% ซึ่งถือ ว่าการตัดสินปีนี้ยากกว่าทุกๆปี จะเห็นได้ว่า มีเพียง 8 รายเท่านั้นจากทั้งประเทศที่ได้รับโล่เกียรติคุณธรรมาภิบาล

และหนึ่งในนั้นก็คือ บริษัทสยามยนต์แทรกเตอร์ จํากัด นับเป็นความภาคภูมิใจ ในฐานะที่เป็น

แทนบริษัทท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี ที่สามารถชนะเลิศรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ

 1,179 total views,  2 views today