สยามยนต์

แนะนำการปลูกสับปะรดและการปลูกพืชไร้สารพิษ โดยประธานศูนย์ ( ศพก.)

ขอขอบพระคุณคุณชัยอรุณ นิยมสวัสดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่แนะนำ การปลูกสับปะรดและการปลูกพืชไร้สารพิษ ในครั้งนี้เป็นแนวทางการทำเกษตรให้กับชาวบ้านในพื้นที่และผู้ที่สนใจศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรค่ะ