ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ (Terms of Service) เป็นเอกสารที่ระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ผู้ใช้ต้องยินยอมและปฏิบัติตามเมื่อเข้าใช้ บริการของเว็บไซต์ ข้อกำหนดเหล่านี้มักจะรวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ เช่น การใช้งานบริการ, ข้อมูลส่วนบุคคล, การชำระเงิน (ถ้ามี), ความรับผิดชอบ,การขายสินค้า หรือบริการ (ถ้ามี), การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์, การใช้คุกกี้, และเงื่อนไขการยุติสัญญา เป้าหมายของข้อกำหนดเหล่านี้คือเพื่อปกป้องความสงบสุขและสิทธิของทั้ง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เรียกสร้างความชัดเจนในปฏิบัติการและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายในการใช้งานเว็บไซต์

1.การยินยอม

การใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราแสดงถึงการยินยอมของคุณที่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

2.การลงทะเบียน

บางส่วนของเว็บไซต์อาจต้องการการลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ เมื่อลงทะเบียนคุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและปัจจุบันตามที่ระบุไว้

3.การใช้บริการ

คุณตกลงที่จะใช้บริการของเราอย่างสมเหตุสมผลและเพียงเท่านั้นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอนุญาต

4.การชำระเงิน (ถ้ามี)

หากมีบริการหรือสินค้าที่ต้องการชำระเงิน คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุไว้

5.ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้

6.การติดต่อและการสื่อสาร

การติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือหรือการสอบถามควรทำได้ผ่านช่องทางที่เรากำหนดไว้

7.ข้อมูลและเนื้อหา

คุณต้องรับผิดชอบในข้อมูลและเนื้อหาที่คุณสร้างบนเว็บไซต์ของเรา และจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการละเมิดกฎหมาย

8.การใช้งานที่ถูกต้อง

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการของเรา

9.การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

เราอาจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเปลี่ยนใหม่เป็นสม่ำเสมอ

10.การยุติสัญญา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติสัญญาหรือระงับบริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

11.ข้อตกลงสุดท้าย

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเราและจะต่อไปจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโดยเป็นทางการ

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้ และผู้ให้บริการเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยเจตนา และความรับผิดชอบในการใช้บริการของเว็บไซต์