ติดต่อโทร 061-121-7777 ลพบุรี และ 065-494-5555 สระบุรี

นโยบายของเรา

นโยบายของเรา

ด้านบุคลากร

ปลูกฝังและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ด้วยธรรมาภิบาลและความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี เพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ อาทิ ให้คำปรึกษาในการใช้เครื่องจักรกลและสินเชื่อ บริการฝึกการใช้งานและบำรุงรักษา บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล บริการอะไหล่ ฯลฯ พร้อมมอบผลตอบแทนที่ดี สร้างการเติบโตก้าวหน้าและเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

ด้านการบริการลูกค้า

มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และให้บริการอย่างมืออาชีพ ไว ใส่ใจ ตอบโจทย์ พร้อมรับฟังเสียงลูกค้า เป็นเพื่อนคู่คิดในทุกขั้นตอนของสายธารธุรกิจ ร่วมสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงในธุรกิจของลูกค้า เติบโตร่วมกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ด้านคู่ค้า / พันธมิตร

ร่วมมือส่งมอบสินค้าและบริการ พร้อมทั้งแสวงหาและพัฒนาโอกาส สร้างสรรค์ธุรกิจการเกษตรที่ตอบโจทย์ทันใจในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถและเติบโตร่วมกัน ควบคู่กับการดูแล ลูกค้า เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ด้านชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม

สยามยนต์อยากเห็นสังคมไทยอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ด้วยความสุขและความยั่งยืน จึงส่งเสริมการเรียนรู้ ให้บุคลากรรักในอาชีพและเป็นคนดีของสังคม พร้อมร่วมมือกับชุมชนในการดูแลและใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน มั่นคงร่วมกัน